[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެމެންގެ ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރި ނުވުމަށްޓަކައި … (5)

ކުރީގެ ޖީލުތަކާއި މިޖީލުގެ ކުދިންނާ ހުރި ތަފާތަކީ ކޮބާ؟ މި ޖީލުގެ ކުދިންގެ ނުކިޔަމަންތެރިކަމާއި، ބޯނުލެނބުމާއި، މިކުދިން ބެލެހެއްޓުން ކުރީގެ ޖީލުތަކުގެ ކުދިންނަށްވުރެ އުނދަގޫކަމަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ޝަކުވާކުރެއެވެ. މީގެ ސަބަބެއްކަމުގައި މީހުން މިދެކެނީ، އެއީ އެކުދިންގެ ތޫނުފިލިކަމާއި، މޮޅުކަމުން ދިމާވާ ކަމެއްކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫނެވެ. މީގެ އަސްލު ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، މިޖީލުގެ ކުދިންގެ ކިބައިން އެންމެ ބޮޑަށް ފާޅުވެ ފެންނަން ހުރި ސިފަތަކަށް ރަގަޅަށް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ: 1. އެކުދިންގެ […]