[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެމެންގެ ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރި ނުވުމަށްޓަކައި … (4)

5- ކުދިން އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ނުބެލުން ކުދިންނަކީ ފުށްގަނޑެއް ފަދަ ބައެއް ކަމަށް ބަލާނަމަ، އެފުށްގަނޑު މޮޑޭނެ މީހަކު ނެތި އެފުށްގަނޑު ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެފުށްގަނޑު ހިކުމުގެ ކުރިން އެ ރަނގަޅަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް މޮޑޭނެ މީހަކު ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ. އެނޫންނަމަ، އެފުށްގަނޑު ހިކުމުން ދެން އެބޭނުން ބައްޓަމަކަށް ހެދުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އެކުދިންނަށް ބަލައި ހެދުމަކީ މިއެވެ. މިކަމަކީ އެކުދިންގެ ކިބައިގައި ރިވެތި އާދަތަކާއި، މަތިވެރި އަޚުލާޤު އަށަގެންނެވުމަށް ވަރަށް ފައިދާކުރަނިވި […]