[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ފާޙިޝް ޢަމަލާއިހަމައަށް ސަދޫމުގެ މީހުން ދިޔަ މަރުޙަލާތައް

ބުއްދިންނާއި ޤުރުއާނުގެ އިޝާރާތުން ދަލީލުކޮށްދެނީ، ލޫޠުގެފާނުގެ ޤައުމުގައި (އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ) ފާޙިޝް ޢަމަލުތައް ފެށިގެން އައީ ޒިނޭގެ ނުބައި ޢަމަލަށް އެބައިމީހުން އަރައިގަނަން ފެށި ހިސާބުންކަމެވެ. އެހެނީ ފިޠުރީގޮތުން އިންސާނުން، އެންމެ ފުރަތަމަ އެމީހުންގެ އަނބިންގެ ފުރަގަސްފަރާތުން ޝަހުވާނީ އެދުން ފުއްދާކަށް ނުފަށާނެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އަނބިންގެ ފުރަގަސްފަރާތުން ޝަހުވާނީ އެދުން ފުއްދާ ފަދައިން އެހެން އަންހެނުންގެ ފުރަގަސްފަރާތުން ޝަހުވާނީ އެދުން ފުއްދާކަށް ނުދާނެއެވެ. (އެބަހީ އެންމެ ފުރަތަމަ އެމީހުން ކުރިކަމަކީ، ކުރިމަތިފަރާތުން އަނބިންނާއެކު ގުޅުން […]

ކުޑަ ދަރިފުޅުގެ ވިސްނުމާއި ބޮންސާއި ގަސް

ލޮބުވެތި މައިންނާއި ބަފައިންނޭވެ! ދަރިންނަކީ ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަވާލުކުރައްވާ ވަރަށްވެސް ބޮޑު އަމާނާތެކެވެ. އަދި އެކުދިންގެ ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ވަރަށް ވެސް ބޮޑު ބުރަ ޒިންމާއެކެވެ. މައުޟޫގައި ބުނެފައިވާ ބޮންސާއި ގަހުގެ ވާހަކަ ގެނެސްފައިވަނީ ވަރަށް މުހިއްމު ބޭނުމަކުއެވެ. ބޮންސާއި ގަހަކީ ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން ހައްދާ ވަރަށް އަގުބޮޑު ގަސްގަހުގެ ބާވަތްތަކަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. ވަރަށް މަސައްކަތް ބުރަ، އެހާމެ ފަރުވާތެރިކަމާއި ކެތްތެރިކަމާއެކު […]