[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާގުޅޭ 48 ފައިދާ (5)

(41) މުސްލިމު ނޫން ޤައުމެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް ކުރިމަތިވާ އެންމެބޮޑު އުނދަގޫކަމަކީ: ޞައްޙަ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތަކުން ދަރިންނަށް ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމެވެ. އަދި މިފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. އެއީ؛ ޢަޤީދާގެގޮތުން، ނުވަތަ އަޚްލާޤީގޮތުން، ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީގޮތުން، ނުވަތަ ތަޢުލީމީގޮތުންފަދަ ގޮތަކުން ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައްކަމުގައިވީނަމަވެސްމެއެވެ. (42) (ޚާއްޞަގޮތެއްގައި) މުސްލިމު ނޫން ޤައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވަނީ: ޞައްޙަ ޢަޤީދާގެ މަތީގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމެވެ. އެއީ؛ ޝުބުހަތަކުންނާއި،([1]) ޝަހުވަތްތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ މައިގަނޑު އަޞްލެވެ. (43) (ޚާއްޞަގޮތެއްގައި) މުސްލިމު […]