[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސިޔަރަތު (ކުޑަކުދިންނަށް)-4

ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އުފަންވެ ވަޑައިގަތުން  ކުރިންވެސް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނޭ ފަދައިން، ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބަށް ދިހަ ދަރިކަލުން ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު، އެންމެ  ޢިއްފަތްތެރި އަދި ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބު އެންމެ ލޯބިފުޅުވާ ދަރިކަލުންނަކީ ޢަބްދުﷲ އެވެ. އެއީ  އެއީ އައްޛަބީޙުގެ ލަޤަބު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ދަރިކަލުންނެވެ. ކަޢުބާގެ ކައިރީގައި ޛަބަޙަކުރެއްވުމަށް، ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބުގެ ދަރީންގެ މެދުގައި ނެގުނު ޤުރުއަތުން ދިމާވީ އެކަލޭގެފާނަށެވެ. ނަމަވެސް ﷲ ތަޢާލާ ޢަބްދުﷲ، ޛަބަޙައިން ސަލާމަތްކުރެއްވީ އެވެ. ޢަބްދުﷲ ބޮޑުވެ ޒުވާން އުމުރުފުޅަށް އެޅުމުން، އެކަލޭގެފާނުގެ […]