[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުށުސަޖިދައާގުޅޭ 35 ފައިދާ (2)

(12) ނަމާދުކުރާމީހާއަށް ނަމާދުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެއް އުނިކުރެވިއްޖެ ޙާލަތުގައި: އެ އުނިވި ރުކުނަކީ ހަރަމްބަން ތަކްބީރުކަމުގައިވާނަމަ([1]) އެމީހަކަށް ނަމާދެއް ނުވެއެވެ. އެ ތަކްބީރު ދޫކުރީ ގަސްތުގައިކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ހަނދާންނެތިގެން ދޫވިކަމުގައިވީނަމަވެސް ތަފާތެއްނެތެވެ. އެހެނީ، (އެ ތަކްބީރު ދޫވެއްޖަނަމަ) އެމީހަކު ނަމާދަކަށް އަދި ނުފަށައެވެ. ހަރަމްބަން ތަކްބީރު ފިޔަވައި އެހެން ރުކުނެއް އުނިވެއްޖެ ޙާލަތުގައި: އެ ރުކުނެއް ދޫކޮށްލީ ގަސްތުގައިކަމަށްވާނަމަ، އެމީހާގެ ނަމާދު ބާޠިލުވާނެއެވެ. (13) ނަމާދުކުރާމީހާއަށް ހަނދާންނެތިގެން ނަމާދުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެއް އުނިކުރެވިއްޖެނަމަ: އެ […]