[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރޭއަޅުކަމާއި ތަރާވީޙުނަމާދާގުޅޭ 48 ފައިދާ (3)

(16) ބައެއް ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ރުކޫޢުއާއި ސަޖިދަ ދިގުކުރުމަށްވުރެ، އަދި ރަކުޢަތްތައް ގިނަކުރުމަށްވުރެ، ޤިޔާމު ދިގުކުރުން މަތިވެރިވެގެންވެއެވެ. ޙަދީޘްގައިވެއެވެ. ((أَفْضَلُ الصَّلَاةِ: طُولُ الْقُنُوتِ))([1]) މާނައީ: “އެންމެ މަތިވެރި (ރޭއަޅުކަމުގެ) ނަމާދަކީ: ޤުނޫތު ދިގު ނަމާދެކެވެ.” މި ޙަދީޘްގައިވާ ޤުނޫޠުގެ މާނައަކީ ޤިޔާމުގެ މާނައެވެ. ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “ރޭއަޅުކަމުގެ ޤިޔާމާއި، ރުކޫޢުއާއި، ސަޖިދަ ދިގުކުރުން، ޤިޔާމާއި ރުކޫޢުއާއި ސަޖިދަ ގިނަކުރުމަށްވުރެ މަތިވެރިވެގެންވެއެވެ. (އެބަހީ؛ ގިނަ ރަކުޢަތްތަކެއް ކުރުމަށްވުރެ މަތިވެރިވެގެންވެއެވެ.) ދިގު ޤިޔާމަކަށްވުރެ […]