[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކީރިތި ޤުރްއާނާމެދު ތަދައްބުރުކުރުމާއި އެ ފޮތް ކިޔެވުމުގެ 31 ފައިދާ (3)

(21) ކީރިތި ޤުރްއާނާމެދު ތަދައްބުރުނުކުރާމީހުންނަށް ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ވަޢީދުއިއްވާފައެވެ. ފަހެ، ހުސްޠާހިރުވަންތަ ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد: 24) މާނައީ: “ފަހެ، ޤުރްއާނާމެދު އެބައިމީހުން ވިސްނައި ފިކުރު ނުކުރަނީހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ (އެބައިމީހުންގެ) ހިތްތަކުގައި ތަޅުތަކެއް ލެވިފައިވަނީ ހެއްޔެވެ؟” އައްޢައްލާމާ މުޙައްމަދު އަލްއަމީން އައްޝަންޤީޠީ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “އެނގިގެންވާގޮތުގައި، މަތިވެރި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތްތަކާމެދު ތަދައްބުރު (އެބަހީ: އެ އާޔަތްތައް ކިޔަވައި، ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެ، އެ އާޔަތްތަކުގެ މާނަތައް […]