[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަރުޟު ނަމާދާއި ސުންނަތް ނަމާދު ވަކިކުރުން 1

ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދެއް ކުރުމަށް ފަހުގައިވެސް ސުންނަތް ނަމާދެއް ކުރަން ބޭނުންވާ މީހާ، އެ ހުރިތަން ބަދަލުކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ވާހަކައެއް ދައްކާލުމަށް ފަހުގައި މެނުވީ ސުންނަތް ނަމާދު ނުފެށުމަށް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ވަނީ އިރުޝާދުދެއްވާފައެވެ.