[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة الشمس

ކާމިޔާބާއި ބާއްޖަވެރިކަން ލިބުން އޮތީ ނަފްސު ޠާހިރުކޮށްގެންކަމާއި އަދި ނަފްސު ނުޠާހިރުކޮށްފި ކޮންމެ މީހަކު ގެއްލި ހަލާކުވެއްޖެކަން މި ސޫރަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.