[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކޮޅަށްހުރެ ފެންބުއިމުގެ ޙުކުމް

އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެޙަދީޘް (ކޮޅަށްހުރެ ފެން ބުއިން ނަހީކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘް) އައިސްފައިވަނީ ޙަރާމް ދަރަޖައިގައެއް ނޫންކަމަށެވެ.