[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން: އިސްލާމްދީން ޙިމާޔަތްކުރުން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ފަސް މަޤްޞަދެއް ޢިލްމުވެރިން، ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގެ އަލީގައި ބަޔާންކުރައްވައެވެ. އެއީ: 1- ދީން ޙިމާޔަތްކުރުން 2- ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރުން 3- ބުއްދި ރައްކާތެރިކުރުން 4- ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން 5- މާލު (މުދާ) ރައްކާތެރިކުރުން ތަފްޞީލް 1- ދީން ޙިމާޔަތްކުރުން ދީން ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު މަޤްޞަދެވެ. އެހެނީ މީސްތަކުން ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވިގެންވާ މަޤްޞަދަކީ ހަމައެކަނި ﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ […]