[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 14

އަމިއްލަ ބުއްދިއާއި ވިސްނުންތަކާއި އެނޫން ކަންކަން ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކާ ފުށު ނޭރުވުން؛ ޞައްޙަ ނައްޞުތަކާއި ޞަރީޙަ ހަމަ ބުއްދިއާ ފުށުއެކުރުމަކީ މުސްތަޙީލު ކަމެކެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު، އެކި މީސްތަކުންގެ ވިސްނުމާއި ދޭހަވުމުގެ ޤާބިލުކަން ތަފާތު ވެގެންވެއެވެ. އެއީ އެބައި މީހުންގެ ވަށައިގެންވާ މާޙައުލުން ނުވަތަ ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ނުވަތަ ތަޢައްޞުބުވާ ފިކުރުގެ ސަބަބުންނެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުންނަށް މިކަންކަމުގެ ކިބައިން ފުށުއަރާ ގޯސް ނުރަނގަޅު ތަޞައްވުރު ބައެއް ފަހަރު ވިސްނިފައި ހުރެއެވެ. އަދި ޙައްޤު ރަނގަޅު […]