[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 13

ނަބަޥީ ޙަދީޘްފުޅުތަކާއި، އެ ރިވާކުރުމަށާއި، އެ ލިޔެ ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި، އޭގެ ސަނަދުތަކަށް ފަރުވާތެރިވެ އޭގެން ޞައްޙަ ނުޞައްޙަ ވަކިކުރުމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދިނުން؛ މި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމުވެރިން ވަނީ އެންމެ ކުރިން ސުރެ ވެސް މިކަމަށް އަވަސްވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެހެނީ ރިޥާޔަތާއި ސަނަދުގެ ޢިލްމާއި އެއާ ގުޅޭ މުޞްޠަލަޙުލް ޙަދީޘްއާއި ޢިލްމުއްރިޖާލްއާއި ޖަރަޙަވައްތަޢުދީލްއާއި، ޢިލަލް ފަދަ އެހެން ހުރިހާ ޢިލްމަކީ ހުރިހާ އުންމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި މިއުންމަތަކަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ ޢިލްމެކެވެ. ޞަޙާބީންނާއި ތާބިޢީންގެ އަޘަރުތަށް […]