[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 11

ސަލަފީ މަންހަޖުގެ މައިގަނޑު އުޞޫލުތަކާއި ޝިޢާރުތައް: މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތް އިޖުމާޢުވެފައިވާ ފަދައިން ، މި ދުނިޔެ މަތީގައި އިސްލާމް ދީން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަޠްބީޤު ކުރެއްވި ބަޔަކީ މި އުންމަތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ތިން ޤަރުނުގައި އުޅުއްވި ބޭކަލުންނެވެ. ހަމަ އެދުވަސްވަރު މި އުންމަތުގެ ތެރޭގައި ޚިލާފުވުންތަކާއި ޚުރާފާތްތަކާއި ބައިބައިވުންތައް އޭގެ ކުރިތައް މަޑުމަޑުން ފާޅުވަމުން ، އޭގެ މޫތައް ފަތުރަމުުން ގެންދިޔައެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު ބިދުޢަތަކާ ދެކޮޅަށް އިސްލާމީ އުންމަތުގެ […]

ހުކުރު ދުވަހުގެ ފައިދާތައް ( 3 )

ހުކުރު ނަމާދު ވާޖިބުވާ މީހަކަށް، ހުކުރު ދުވަހުގެ ބަންގީގެ އަޑުއިވިއްޖެނަމަ، ބަންގިއަށް އިޖާބަ ދިނުމަކީ ވާޖިބު ވެގެންވާކަމެކެވެ.