[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 10

ފަހެ ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަންހަޖަށް ގޮވާލާ ދަޢުޥަތުގެ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މިވީހާތަނަށް އުފެދިފައިހުރި ހުރިހާ ފައި ކައްސާލުންތަކާއި ، ގޯސް ދޭހަވުންތަކާއި ، ކަސިޔާރު ވިސްނުންތަކާއި ، އެކިއެކި ބާވަތްބާވަތުގެ ބިދުޢަތަކާއި ، ޚުރާފާތްތަށް އިޞްލާޙުކޮށް ހެޔޮމަގަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ދެމިއޮތް ގޮވާލުމެއް ކަމުގައެވެ. އިސްލާމް ދީނުގެ އަޞްލު ޙައްޤު މަގަށް މީސްތަކުން އެނބުރައި ޖަމާކޮށް އެއްކުރާ ދަޢުޥަތެއް ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން ، މަތީގައި ބަޔާންވެދިޔަ ޙަޤީޤަތްތަކުން ސާފުވެ ހާމަވެގެން ދަނީ ، ސަލަފިއްޔަތަކީ ދީނުގެ ނައްޞުތަކާއި ގުޅިފައިވާ ދީނުގެ […]