[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 6

ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަންހަޖުން ބޭރުވެ ބިދުޢަވެރިވެ ހަވާނަފްސަށް ތަބާވި ބައެއް ބައިގަނޑުތަކާއި އެކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ޢިލްމުވެރިން ކުރެއްވި ބައެއް ބޮޑެތި މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް: މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ނުޙައްޤުން ކުފުރުގެ ޙުކުމް ޖަހައި އެބައިމީހުންގެ ލޭ ހުއްދަކޮށްގެން ނިކުތް ޚަވާރިޖުން ؛ މިއީ އިސްލާމީ އުންމަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފާޅުވި ބިދުޢަވެރިންނެވެ. މިބައިގަނޑުގެ ފިތުނަ ފާޅުވުމުން ، އޭރު ދުނިޔޭގައި ތިއްބެވި ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިން ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلـم ގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު ކަމުގައިވާ ޢަލް-ޢައްބާސްގެފާނުގެ ދަރިކަލުން […]