[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 4

ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ ފަހުމު (ދޭހަފުޅު – ވިސްނުންފުޅު) އަދި އިސްލާމް ދީނުގައި އޭގެ ދަރަޖަ: ޤުރްއާނާއި ސުންނަތަކީ މި އުންމަތުގެ ކަންކަން ޝަރުޢު ކުރުމާއި އެނޫން އެހެން ހުރިހާ ކަމެއްގައި މަރުޖިޢު އަދި މަޞްދަރެވެ. މިއީ މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތް އިޖުމާޢުުވެ އިއްތިފާޤުވެފައިވާ ޚިލާފެއް ނެތް ބިންގަލެކެވެ. ނަމަވެސް މީސްތަކުންގެ ފަހުމުވުމާއި ދޭހަވުމުގައި ތަފާތު އުފެދި އެ ދެ މަޞްދަރުގެ ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާއި ތައުވީލު ކުރުމުގައި ޚިލާފު އުފެދެން ފެށި ހިސާބުން ޞައްޙަ މަގުން އެއްކިބާވުމާއި ބިދުޢަތައް ފާޅުވާން […]

المَسِيحُ الدَّجَّال – 1

ދައްޖާލަށް މި ނަމުން ނަންދެވުނީ އޮޅުވާލުމާއި ދޮގުތަކުން އޭނާގެ ކާފިރުކަން މީސްތަކުންނަށް ފޮރުވާތީއެވެ.