[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 1

ސަލަފް/ސަލަފިއްޔާ (السلف/السلفية) ގެ ލުޣަޥީ މާނަ: ސަލަފިއްޔާ ނިސްބަތް ކުރެވިގެންވަނީ ޢަރަބި ލަފްޡެއް ކަމުގައިވާ “ސަލަފަ – سلف” މި ލަފްޡަށެވެ. ޢަރަބި މި ކަލިމައިގެ މާނައަކީ، ކުރިއެރުން ނުވަތަ އިސްވެދިއުމެވެ. އެހެންކަމުން ސަލަފްގެ މުރާދަކީ އިސްވެ ގޮސްފައިވާ ކަންކަމެވެ. ތަކެއްޗެވެ. ނުވަތަ އިހުގެ މީސްތަކުންނެވެ. އެގޮތުން މީހާގެ ސަލަފްއަކީ އެމީހާގެ އިސްވެ ގޮސްފައިވާ ކާބައިފައިންނެވެ. ސަލަފު: (އެއީ) ތިބާގެ ކާބަފައިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންގެ ތެރެއިން އުމުރުގެ ގޮތުން ނުވަތަ މަތިވެރިކަމުގެ ގޮތުން ތިބާއަށް ވުރެ ކުރިއަރައި […]