[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރެއިކީ އާއި އެފަދަ ފަރުވާތަކުގެ ހަޤީޤަތް

މި ފަދަ އެތަކެއް ފަރުވާތަކެއް އެކިއެކި ތަފާތު ނަންނަމުގައި ދިން ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މި ހުރިހާ ފަރުވާތަކެއްގެ ވެސް އަސްލު ބިނާވެގެން ވަނީ ބާތިލު ޤަބޫލުކުރުންތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ.

ޢުމުރާކުރާ މީހާ ޙައިޟުވުން

ޢުމުރާ ދަތުރުގައި ޙައިޟުވާ މީހާ ޙައިޟުވާނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައެވެ. 1- މީޤާތާ އަރާ ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޙައިޟުވުން. (ޢުމުރާއަށް ނިޔަތް ގަތުމުގެ ކުރިން ޙައިޟުވުން) ނުވަތަ ޙައިޟުވެރިވެ ހުރެ ޢުމުރާއަށް ފުރަން ޖެހުން. މި ފަދަ ޙާލަތުގައި ކަންކުރާނެ ގޮތަކީ ޙައިޟުވެރިވެ ހުރި ކަމުގައިވިޔަސް ޢުމުރާއަށް ނިޔަތް ގަންނާނީއެވެ. އަދި ނިޔަތް ގަންނައިރު މިފަދައިން ކިޔަންވާނެއެވެ. «اللَّهمَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» { أخرجه البخاري في «النكاح»: (٤٨٠١)،} އޭރުން ކަމެއް ދިމާވެގެން […]