[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަމާދުގެ ސަޖިދާގައި އަންހެނުން އޮންނަން ޖެހޭނީ ފިރިހެނުންނާ ތަފާތުކޮށް ދެއަތްދަނޑިވެސް ޖައްސައިގެންތޯއެވެ؟

ނަމާދުގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނުވެއެވެ. އަންހެނުންވެސް ސަޖިދައިގައި އޮންނަންޖެހޭނީ ފިރިހެނުން އޮންނަ ގޮތަށެވެ. އެހެނީ ނަމާދުގައި އަހަރެމެން ޢަމަލު ކުރަނީ މި ޙަދީޘަށެވެ. ((صَـلُّـوا كَـمَـا رَأَيْـتُـمُـونِـي أُصَـلِّـي)) {رواه البخاري 631} “ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރަނިކޮށް ތިޔަބައިމީހުން ދުށްގޮތަށް ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދު ކުރާށެވެ. ސަޖިދައިގައި އަތްދަނޑި ނުވަތަ އުނޅަބޮށި ޖައްސައިގެން އޮތުމަކީ ނަހީވެގެންވާ ގޮތެކެވެ. އެގޮތަށް ސަޖިދަކުރީމާ ސަޖިދަ ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ. ސަބަބަކީ ސަޖިދަކުރުމަށް އައިސްފައިވަނީ ހަތް ގުނަވަނުގެ މަތީގައެވެ. އެއީ […]