[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة الطارق

ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ موضوعއިންސާނާ އުފެދިގެންއައިގޮތުގެ އަލީގައި މާތް ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަން ހާމަކުރުން.ސޫރަތުގައިވާ މުހިއްމު ނުކުތާތައް މާތް ﷲ އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުތައް ހިސާބުކުރައްވާކަން މި ސޫރަތުގެ 4 ވަނަ އާޔަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. ގަދަޔަށް އޮހޮރިގެންދާ ފެނަކުން އިންސާނާ ހެއްދެވި އިލާހް ޤިޔާމަތްދުވަހުން އަލުން ދިރުއްވުމަށްވެސް ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާކަން ބަޔާންކުރައްވައިފައިވެއެވެ. (5 ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން ގޮސް 8 ވަނަ އާޔަތާއި ހަމައަށް) ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ޙައްޤު ތެދުކަން ބަޔާންކުރައްވައިފައިވެއެވެ. (13 އަދި 14 ވަނަ އާޔަތުގައި) ކާފިރުންނަށް […]