[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް ސަޢީދު ބުން ޢަލީ ބުން ވަހްފު އަލްޤަޙްޠާނީ رحمه الله

ފުރިހަމަ ނަން: ސަޢީދު ބުން ޢަލީ ބުން ވަހްފު ބުން މުޙައްމަދު އަލްޤަޙްޠާނީއުފަންވީ: 25 ޝައްވާލު 1372 ގައި އަބްހާގެ އިރުމަތީގައިވާ ވާދީ އަލްޢަރީންގައި އަވަހާރަވީ: 21 މުޙައްރަމް 1440 – 01 އޮކްޓޯބަރ 2018 ވީ ހޯމަ ދުވަހު، ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރިޔާޟުގައި ޝައިޚު މަދުރަސީ ތަޢުލީމު ފެއްޓެވީ 1387 ވަނަ އަހަރު، އުމުރުފުޅުން 15 އަހަރުގައި މަދުރަސަތުލް ޢަރީން އަލްއިބްތިދާއިއްޔާގައެވެ. އަދި ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމެވުމަށްފަހު ރިޔާޟަށް ވަޑައިގެންނެވީ 1399 ވަނަ އަހަރެވެ. އައްޝައިޚް […]