[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ބޮލުގައި އިސްތަށި އިންދުން ހުއްދަތޯ؟

ސުވާލު: ބޮލުގައި އިސްތަށި އިންދުން (ހެއަރ ޓްރާންސްޕްލާންޓްކުރުން) މިއީ ހުއްދަކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންނަކީ ތަލަ މީހަކީމެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ޖެހުން ޙަރާމްވީ ގޮތަށް އިސްތަށި އިންދުންވެސް ޙަރާމް ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު: : އިސްތަށި އިންދުން ނުވަތަ ހެއަރ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރުމޭ މި ކިޔަނީ ބޮލުގައި އިސްތަށި ހުރި ތަނުން އިސްތަށި ބުޑު (ހެއަރ ފޮލިކްލް- hair follicle) ނަގައިގެން އިސްތަށިފައިބާފައިވާ ތަނުގައި އިންދުމަށެވެ. މިކަމުގެ ޙުކުމަކީ މިއީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ އައިބެއް ފިލުވުމެވެ. ﷲގެ އުފެއްދެވުން […]