[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة المطففين

ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ موضوعއިސްލާމްދީނުގައި އަޚްލާޤަށް ދީފައިވާ އަހައްމިޔަތުސޫރަތުގައިވާ މުހިއްމު ނުކުތާތައް މިނެކިރުމުގައި މަކަރުހަދާ މީހުންނަށް ގެއްލުމާއި ހަލާކުހުރިކަން އެނގިގެންދެއެވެ. (1 ވަނަ އާޔަތުން 6ވަނަ އާޔަތަށް) ކާފަރުންނަށް ނަރަކައިގެ އަޒާބުހުރިކަން ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. (7 ވަނަ އާޔަތުން 17ވަނަ އާޔަތަށް) މުއުމިނުންގެ ޖަޒާއަކީ ސުވަރުގެ ކަމާއި ސުވަރުގޭގެ މަތީ ދަރަޖަތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއި ވާދަކުރުމަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ. (18 ވަނަ އާޔަތުން 28ވަނަ އާޔަތަށް) މުއުމިނުންނަށް ދުނިޔެމަތީގައި ކުރިމަތިވާ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރައާއި އުނދަގޫތަކުގެ ވާހަކައާ އަދި އެފަދަ […]