[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: ސޫރަތުއް ނަބައި

ޢައްމަފޮތުގެ ފުރަތަމަ ސޫރަތް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެންމެ ފަހު ފޮތް “جزء النبأ” ފެށިފައިވަނީ “އަންނަބައު” ސޫރަތުންނެވެ. މިސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ موضوع އަލުން ދިރުއްވުމަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ވާނެކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން. މިސޫރަތުގައި އަލިއަޅުވައިލެވިފައިވާ ބައެއް موضوع ތައް 1 ވަނަ އާޔަތުން 6ވަނަ އާޔަތަށް އައިސްފައިވަނީ އަލުން ދިރުއްވުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމާމެދު މުޝްރިކުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއި ސުވާލުކޮށް ހަދާ ވާހަކައެވެ. މިކަމާއިމެދު އެބައިމީހުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ދެކޭކަންވެސް މި އާޔަތްތަކުގައި ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. 6 ވަނަ […]