[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފިރިހެނުން ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ދިގުކުރުން

ސުވާލު: އަޅުގަނޑުގެ ފިރިމީހާ އަޅުގަނޑު ގާތުގައި އޭނާގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ގަތާދިނުމަށް އެދުނެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި މިކަމުގައި ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ އޭނާ އާ އަޅުގަނޑު ސުވާލުކުރީމެވެ. ބޮލުގެއިސްތަށިގަނޑު ގެތުމާ ބެހޭގޮތުން ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ. މިއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން މި ސުވާލު މިކުރަނީ އެވާހަކަ ޤަބޫލު ނުކުރާތީއެއް ނޫނެވެ. މިކަމުގައި ހުރި އެހެން ރައުޔުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާށެވެ. އަދި މިއީ އަހަރެންނަށް ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވާތީއެވެ. — ޖަވާބު: […]