[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކިތާބުއް ތައުޙީދު 2

ސުވާލު 3: ތައުޙީދުލް އުލޫހިއްޔާގައި (އަޅުކަންކުރުމުގައި ހަމައެކަނި ﷲ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމުގައި) ކިތައް ރުކުން ވޭ ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެ ރުކުންތަކަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟ ޖަވާބު: ދެރުކުނެވެ. އެއީ ތެދުވެރިވުމާއި އިޚްލާޞްތެރި ކަމެވެ.     ސުވާލު 4: ޖިންނީންނާއި އިންސީން ޚަލްޤުކުރެއްވުމުގެ ޙިކްމަތަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެކަމުގެ ދަލީލަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު: ޖިންނީންނާއި އިންސީން ޚަލްޤުކުރެއްވުމުގެ ޙިކްމަތަކީ ހަމައެކަނި ﷲ އަށް އަޅުކަން އަދާކުރުމެވެ. އަދި އެކަލާނގެއަށް ކުރާ އަޅުކަމުގައި އެހެން ފަރާތެއް […]