[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވާލުގެ ވަޤުތުގައި އަނބިމީހާއަށް ބޮސްދިނުން

ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވާލުގެ ވަޤުތުގައި އަނބިމީހާ ގައިގައި އަތްލާ ބޮސްދީ ހެދުމުގެ ސަބަބުން މަނިބޭރުވެއްޖެނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެ ހެއްޔެވެ؟   ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ހިފާއިރު ނުވަތަ އެނޫނަސް ވާޖިބު ރޯދައެއް ހިފާއިރު (މިސާލަކަށް ކައްފާރާގެ ގޮތުގައި ހިފާ ރޯދަހިފާއިރު) ޖިމާޢުވުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ރޯދަ ބާޠިލުވާނެއެވެ. (ރޯދައަށް ހުންނައިރު) އަނބިމީހާ ގައިގަ އަތްލުމާއި ބޮސްދިނުންފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމާމެދު ދަންނައެވެ. އެއީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ނަބިއްޔާ ﷺ ރޯދައަށް ހުންނަވާއިރު އެފަދަ ކަންތައްތައް […]