[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ގިނައިން ޛިކުރުކުރުމާއި ކީރިތި ޤުރުއާން ތިލާވަތުކުރުން

ސުންނަތްކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މާތްވެގެންވާ ބައެއް ޢަމަލުތައް   ގިނައިން ޛިކުރުކުރުން     ﷲ ގެ ޛިކުރުކުރުމީ މަތިވެރިވެ މާތްވުމުގެ މީޒާނެވެ. އެއީ ތިބާގެ ދޫ އެއިން ޒީނަތްތެރިކުރެވޭ ކަމެވެ. އަދި އަޅާއާއި އޭނާގެ ވެރިރައްބާ ދެމެދުގައި ހުޅުވިފައިވާ ދޮރެކެވެ. އެއީ ޣާފިލުވުމުގެ ސަބަބުން އަޅާ އެދޮރު ބަންދުނުކުރާހާ ހިނދަކުއެވެ. އިބްނުލް ޤައްޔިމް ވިދާޅުވިއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން އެއީ – އެބަހީ: ޛިކުރުކުރުމަކީ – ﷲ ތަޢާލާ އެމީހެއްގެ ޛިކުރުކުރައްވާނޭ ކަމެކެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ […]