[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރޭ އަޅުކަންކުރުން 2

ރޭ އަޅުކަން ދޫކޮށްލާ މީހުންނަށް އިހުގެ ޞާލިޙު ބޭކަލުން ޢައިބު ކިޔައި އުޅުއްވިއެވެ. ޙަސަނުލް ބަޞްރީ رحمه الله ވިދާޅުވިއެވެ. “ރޭ އަޅުކަން ދޫކޮށްލާމީހަކު އެކަން އެކުރަނީ ފާފައެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.” އެކަލޭގެފާނު މިބަސްފުޅު ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ނަބިއްޔާ ﷺ ޢަބްދުﷲ ބުން ޢުމަރު ބުން އަލްޚައްޠާބަށް ވިދާޅުވި ބަސްފުޅަކަށް ބިނާކޮށެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “ރޭ އަޅުކަންކުރައްވާނަމަ، ޢަބްދުﷲ ބުން ޢުމަރަކީ ހާދަ ރަނގަޅު ބޭކަލެކެވެ.” އެކަލޭގެފާނު މިފަދައިން ޙަދީޘްކުރެއްވުމުން ރޭގަނޑުގެ ވަޤުތުތަކުގައި އިބްނު ޢުމަރު ވަރަށް ކުޑަކޮށް […]