[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން

ޣައިބަށް ކަށުނަމާދުކުރުމަކީ ޝަރުޢުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުން ނަޖާޝީގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެއީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ ކަމެއް ކަމުގެ ދަލީލެއް ނެތެވެ.

މިކަމުގައި އިޚްތިޔާރުކުރެވޭ ދެބަސްފުޅެއް ވެއެވެ.