[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަޤީރުންނަށް ޞަދަޤާތްކުރާއިރު ތިބާއަށް ދުޢާކޮށްދޭނެކަމުގެ ނިޔަތުގައި ޞަދަޤާތް ނުކުރޭ 1

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޞަދަޤާތްކުރުމަކީ އަޅާގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިވެގެންދާކަމެކެވެ. އެއީ އެކަންކުރާއިރު ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ދުޢާ ލިބުމުގެ އެދުމެއް ނެތި ނުވަތަ ޘަނާލިބުމަށް އެދުމެއް ނެތި ނުވަތަ މަޝްހޫރުވުމަށް އެދުމެއް ނެތި ނުވަތަ ދުނިޔަވީ މަންފާއެއް ލިބުމަށް އެދުމެއް ނެތި އެކަންކުރުމެވެ. ފަހެ ފަޤީރަކަށް ޞަދަޤާތްކުރާއިރު ތިބާއަށްޓަކައި ދުޢާކޮށްދޭނެކަމުގެ އުންމީދުގައި ޞަދަޤާތްނުކުރާށެވެ. އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ރުއްސެވުން އެދި އެފަދަ މީހުންނަށް ހޭދަކުރާށެވެ. އެއީ އަންނަނިވި އާޔަތުގައިވާ ފަދަ މީހަކަށް ވުމަށެވެ. ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن […]