[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޞަދަޤާތްކުރުން 4

ޞަދަޤާތްކުރުމަކީ، ﷲ ގެ އިޛުނަފުޅާއެކު މުޞީބާތްތަކާއި ދަތިކަން ފިލުވައިދޭ ކަމެކެވެ. އިބްނުލް ޤައްޔިމު ވިދާޅުވިއެވެ. “ޞަދަޤާތްކުރުމާއި އިޙްސާންތެރިވުމީ މުޞީބާތްތަކާއި އެސްފީނައާ އަދި ޙަސަދަވެރިންގެ ނުބައިކަން އެއްކިބާކުރުމުގައި އަޖައިބުކުރަނިވި އަސަރެއްކުރުވާކަމެކެވެ. މިކަމުގައި ކުރީގެ އުންމަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ ފިޔަވާ އެހެން ކަމެއް (ހެއްކެއްގެ) ގޮތުގައި ނުވީނަމަވެސް ފުދުނީހެވެ. އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައާ އަދި އުނދަގޫތައް، ޞަދަޤާތްކުރާ އިޙްސާންތެރިމީހަކަށް ޖެހުމަކީ ވަރަށް ދުރުކަމެކެވެ. އަދި އެއިންކަމެއް ޖެހުނަސް ވަރަށް ކުޑަކޮށްމ މެނުވީ ނުޖެހެއެވެ. އަދި އެކަމުގައި އޭނާއަށް އެހީއާއި ވާގިވެރިކަން ލިބިގެންދެއެވެ. އަދި […]