[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދުޢާކުރުން 2

ދުޢާކުރުމުގެ ސަބަބުން ނަފްސަށް މަތިވެރިކަން ލިއްބައިދެއެވެ. އަދި ހިންމަތް އާލާވެއެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ އަތުގައިވާ ތަކެއްޗާމެދު އުންމީދުކުރުން ކެނޑިގެންދެއެވެ. އަދި އެއީ ކިޔަމަންތެރިއަޅުން، ރޭގަނޑުގެ ވަޤުތުގައި ފޮނުވާލާ ދުނިދަނޑިއެވެ. އަދި އެއީ އުޑާއި ބިމާ ދެމެދުގައި ދަމާލެވިފައިވާ ވާފަށެކެވެ. ފަހެ ކަންކަމަށް އެދި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދަންނަވާށެވެ. އަދި ދުޢާކުރުމާއި ކަންކަމުގައި ދެންނެވުމުގައި ހަމައެކަނި އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތަށް ރުޖޫޢަވާށެވެ. އަދި އެއިލާހުގެ ދަރުބާރުގައި މަޑުމޮޅިވާށެވެ. ރިޒުޤުތަކަކީ ޚަޒާނާތަކެކެވެ. އޭގެ ތަޅުދަނޑިތަކަކީ އެކަމަށް އެދި ދެންނެވުމެވެ. އަދި […]