[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 53

  ސާދަ ވަނަ ދަޢުވާ: މި ދަޢުވާގައި އެމީހުން ބުނާގޮތުން ، ދީނުގެ ހުރިހާ ޙުކުމެއް ބަޔާންކޮށް ޝަރީޢަތުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ޤުރްއާން އެކަނި ފުދެއެވެ. އަދި ދީނުގެ ޖުމުލަވީ ހުރިހައި ކަމަމާއި އަދި ވަކިވަކި ކަންކަމުގެ ތަފުސީލަށް ޤުރްއާން އެކަނި ފުދެއެވެ. އެހެނީ (އެމީހުން ބުނާ ގޮތުގައި) އެފޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް، އަދި ކަމެއް ދޫކޮށްލާފައެއް ނުވެއެވެ. ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތަފުސީލާއި ތަފުސީލީ ޙައްލު ޤުރްއާނުގައި އެބަ އޮތެވެ. އެހެންކަމުން އެނޫން އެހެން އެއްޗަކަށް ބޭނުމެއް […]

ބިއުރު މަޢޫނާގެ ހިތާމަވެރި ޙާދިޘާ

މިޙާދިޘާ ހިނގީ ހިޖުރައިން 4 ވަނަ އަހަރުގެ ޞަފަރު މަހުގައެވެ. އަބޫ ބަރާއު ޢާމިރު ބުން މާލިކު، ﷲ ގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހަށް މަދީނާއަށް އައެވެ. އެކަލޭގެފާނު އޭނާއަށް އިސްލާމްދީނަށް ދަޢުވަތު ދެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އިސްލާމެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެދަޢުވަތަށް އިންކާރެއްވެސް ނުކުރެއެވެ. އޭނާ އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ. “އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ. ކަލޭގެފާނުގެ ދީނަށް ދަޢުވަތުދެއްވުމަށްޓަކައި ނަޖުދުގެ އަހުލުވެރިންގެ ގާތަށް ކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުން ފޮނުއްވައިފިނަމަ އެބައިމީހުން އިޖާބަދީފާނެކަމަށް އަހުރެންނަށް […]