[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 42

  ރައްދު ފަހެ ކީރިތި ޤުރްއާނަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ އަމިއްލަ ޒާތުފުޅުގެ “ބަސްފުޅެވެ”. އެއީ ސީދާ ޖިބްރީލް عليه السلام އަށް އެއްވެސް އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރި ކުރެއްވުމެއް ނެތި އެކަލާނގެ ކިބައިން ބާވައިލެއްވުނު އެކަލާނގެ އަމިއްލަފުޅު ކަލިމަފުޅުތަކެކެވެ. އަދި ޖިބްރީލް عليه السلام ވަނީ އަކުރު އަކުރަށް ފިލިން ފިއްޔަށް މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم އަށް އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކު އެ ޤުރްއާން ކިޔައިދެއްވާފައެވެ. އަދި އެފަދައިން އެއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނައިސް […]

ޙައްޖާއި ޢުމްރާއާ ގުޅުންހުރި ދުޢާތަކާއި ބައެއް މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތައް

މިފޮތުގައިވަނީ ޙައްޖާއި ޢުމްރާއާ ގުޅުންހުރި ބައެއް މުހިންމު ދުއާތަކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށްވެސް މިދެއަޅުކަން އަދާކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުން ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިފޮތުގައިވެއެވެ.   ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ