[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 36

  ފަހެ އިސްލާމް ދީނުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ރުކުން ކަމުގައިވާ ނަމާދުގެ އަދަދާ މެދެގައިވެސް އެބައިގަނޑުތަކުގެ މެދުގައި ވަނީ ޚިލާފު އުފެދިފައެވެ. އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ދުވާލަކު ފަސް ނަމާދު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އިމާންވާ މީހުުންނާއި، ދުވާލަކު ކުރަން ޖެހެނީ ހަތަރު ނަމާދު ކަމަށް ބުނާ މީހުންނާއި، ތިން ނަމާދު ކަމަށް ވަކާލާތުކުރާ މީހުންނާއި ، އަދި ދުވާލަކު ކުރަންޖެހެނީ އެންމެ ދެ ނަމާދު ކަމުގައި ދަޢުވާކުރާ މީހުން ވެސް އެބަ އުޅެއެވެ. ފަހެ ނަމާދަކީ […]

މިންވަރަށް އީމާންވުން

މިންވަރަށް އީމާންވުމާމެދު ދަންނައެވެ. އެކަމުގައި ހަތަރު ކަމަކަށް އީމާންވުން ހިމެނެއެވެ. ފުރަތަމައީ: ވެނިމިފައިވާ ކަންކަމާއި ވާނޭކަންކަމާއި، އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުން ޙާލަތާއި، އެބައިމީހުންގެ ރިޒްޤުތަކާއި، އަޖަލުތަކާއި، ޢަމަލުތައް ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވާކަމަށް އީމާންވުމެވެ. އަދި އެނޫންވެސް އެބައިމީހުންގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކަމެއް އެއިލާހު سبحانه وتعالى އަށް ވަންހަނާވެގެން ނުވެއެވެ. އެއީ އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ. ﴿إِنَّ اللَّـهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [سورة العنكبوت ٦٢] މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އީ، ކޮންމެ ކަމެއް މޮޅަށް […]