[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 35

  އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ޢުމަރު رضي الله عنه ބަޔާން ކުރެއްވި ފަދައިން މީސްތަކުން މަޝްޣޫލު ކުރަނިވި އެތައް ބައިވަރު ހުރަސްތަކެއް އެދަނޑިވަޅުގައި ހުންނާނެ ކަމީ ޝައްކެއް ވެސް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ.   ވީމާ މިހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލައިފި ނަމަ ޢުމަރު رضي الله عنه ގެ ނިންމެވުމަކީ އެވަގުތަށް ހަމަ އެންމެ ފުރިހަމަ ނިންމުމެވެ. އަދި އެކަލޭފަފާނު ބަޔާން ކުރެއްވި ސަބަބު ނެތިދިޔުމުން އޭގެ ފަހުން ވަޑައިގެންނެވި ޚަލީފާއިން އެވަނީ ނަބިއްޔާ صلى […]

ޚިޔާލުތަކާއި ދުލުގެ ހަރަކާތްތައް ޙިސާބުކުރުން

މިއީ 28 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާއެވެ.   ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي –حفظه الله–   ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ:     ފުރަތަމަ ޚުޠުބާ   الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي يقبَلُ التوبةَ عن عبادِه ويعفُو عن السيِّئات، وسِعَ كلَّ شيءٍ رحمةً وعلمًا، ضاعَفَ بفضلِه الحسنات، ورفعَ لأصحابِها الدرجات، وأشهدُ […]

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 34

  އެބޭކަލުން މަޝްވަރާ ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވީ އެ ލިޔެ ރައްކާކޮށް ޖަމާ ކުރުމާ މެދުގައެެވެ. އެކަމަށްވެސް އެވަނީ ހުރިހާ ބޭކަލުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެން އިޖުމާޢު ވެވަޑައިގެންފައެވެ. ހަމައެކަނި ހުރަހަކަށްވީ އިސްތިޚާރާ ނަމާދަށް ފަހު ޢުމަރު رضي الله عنه ގެ ހިތްޕުޅަށް ﷲ ތަޢާލާ ހަނދުމަށް ކޮށްދެއްވި ސަބަބެވެ. އެއީ އޭގެ ސަބަބުން މީސްތަކުން އެކަމާއިގެން މަޝްޣޫލުވެ ޤުރްއާން ދޫކޮށްލުމެވެ.   މީގެ ސަބަބުތަކަށް ވިސްނާލައިފި ނަމަ ހާމަވެގެންދާ ބައެއް ކަންކަމަކީ: ހ- އެ ޒަމާނުުގައި ޤުރްއާން މުޞްޙަފު […]