[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 23

މީގެ އިތުރުން ، ކުރިންވެސް ބުނެވުނު ފަދައިން، ސުންނަތައް އިންކާރުކުރާ ބަޔަކު އެސުންނަތުން ދަލީލު ނަގައިގެން އެމީހުންގެ ކޮޅު ގަދަ ކުރުމަށް ޙަދީޘްގެ ބޭނުން ހިފުމަކީ އެމީހުންނަށް ކިހިނަކުން ޙައްޤުވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ގެ ޙަދީޘްއަށް އީމާންވާ މީހުން މުރުތައްދުވާނެ ކަމަށް ބުނެ، އެއީ ބާޠިލުކަމަށް އެމީހުން ބުނާ ޙާލު ، އޭގެން އެމީހުން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް އިސްތިދުލާލު ކުރުމަކީ ޚުދު އެމީހުން އަމިއްލައަށް އެކަނޑައެޅި އުޞޫލުގެ ދަށުން އެމީހުންވެސް ދީނުން […]

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 22

  މީގެ އިތުރުން އެ ޙަދީޘްއާ ބެހޭގޮތުން ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ އެހެން އިޙްތިމާލުތަކާއި ތަފުސީލުތައްވެސް އިހަށް އެއްކައިރީގައި ބޭއްވުމަށް ފަހު ، ޚުދު އެޙަދީޘްއަށް އެކަނި ކުޑަކޮށް ވިސްނާލަމާއެވެ. ފަހެ ޙަދީޘްގެ ފަހުބައިގައި ލޮބުވެތި މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައި އެވަނީ ، “… وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلا حَرَجَ ..” ،  “… އަދި ތިކަންކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ތިޔަބައިމީހުން (ޙަދީޘް ރިވާކޮށް) ވާހަކަ ދައްކާށެވެ. އެކަމުގައި މައްސަލައެއް ނެތެވެ” ، […]