[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 19

  ފަހެ 23 އަހަރު ވަންދެން ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް އުޅުއްވި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ގެ ކޮންމެ ކަލިމައެއް، ކޮންމެ ޙަރަކާތެއް، ކޮންމެ ސުކޫތެއް، ކީރިތި ޤުރްއާނެކޭ އެއްފަދައިން އަކުރުން އަކުރަށް އެޒަމާނުގައި ލިޔެގެން ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ މަސައްކަތެއްކަން ކިރިޔާވެސް ބުއްދިއެއް ހުރި ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ތަޞައްވުރު ކޮށްލެވޭނެއެވެ. އަދި އެއީ މިޒަމާނުގައިވެސް ކުރަން ވަރަށްވެސް ދަތިކަމެއްކަމާ މެދުގައި އެއްވެސް މީހަކު ދެބަސްނުވާނެއެވެ. އެހެނީ ތަކުރާކު ޙަދީޘް ނުލައި ހަމައެކަނި […]