[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 18

ރައްދު   ދަންނައެވެ. އެބައިމީހުންގެ މި ދަޢުވާތަކާއި ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެސް އަޞްލެއް ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ބާޠިލު އެއްޗެހި ތަކެކެވެ. އަދި އޭގައި ވަނީ ދޮގާއި ބުހުތާނުން މީސްތަކުންނަށް އޮޅުވާލުމާއި ޙައްޤު ފޮރުވުމަށްޓަކައި ރޭވިފައިވާ މަކަރުވެރި ރޭވުންތަކެވެ. އެމީހުންގެ އެ ވާހަކަތަކަށް ވަކިވަކި ބަލާލަމާ ހެއްޔެވެ.   ހ- ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތް ލިޔުމާއި އެ ރައްކާ ކުރުން އެކަލޭގެފާނު މަނާ ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައިގެ އަޞްލު ދަންނައެވެ. އެއީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ގެ […]