[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 17

  ދެވަނަ ދަޢުވާ: އެމީހުންގެ މިދަޢުވާގައި ވާގޮތުން ؛ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم އެއްވެސް އިރެއްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ މަޞްދަރެއް ކަމުގައި ދެކިވަޑައިގަންނަވާފައެއް ނުވެއެވެ. އެފަދަ މަޤާމެއް އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތައް ލިބުމަކަށް އެދިލައްވާފައެއް ވެސް ނުވެއެވެ. ޤުރްއާން ފިޔަވައި އެނޫން އެއްވެސް އެއްޗެއް ދީނުގެ މަޞްދަރެއް ކަމުގައި ވުމަކަށް އެކަލޭގެފާނު ބޭނުންފުޅުވެވަޑައެއް ވެސް ނުގަންނަވައެވެ. އަދި އެމީހުން ބުނާގޮތުން ހުރިހާ ޞަޙާބީންވެސް ތިއްބެވީ އެގޮތުގައެވެ. އަދި އިސްލާމް ދީނުގެ މަޞްދަރެއް ކަމުގައި […]