[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 2

  ފުރަތަމަ ދަޢުވާ: އެމީހުން މިދަޢުވާ ބިނާވެފައިވަނީ؛ މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ގެ ސުންނަތަކީ ވަޙީ ނޫންކަމަށާއި، އެއީ އެހެން މީހުންނެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން، ޝަރުޢުގައި އައިސްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ވެސް ކުރައްވާފައިވާ އިޖުތިޙާދުތަކެއް ކަމަށާއި، އެއީ މަޢްޞޫމު ބަސްފުޅުތަކެއް ނޫންކަމާއި، އޭގައި ހެޔޮ ރަނގަޅު ކަންކަން ހުންނާނެ ފަދައިން ކުށާއި އޮޅުންވެސް ހުންނާނެ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަދި އެހެންކަމުން، ސުންނަތަށް ތަބާވުމާއި، ސުންނަތަކީ […]

ބާޠިލު ދީންތައް އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ޙުކުމް

ބާވައިލެއްވި ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ފޮތްތަކާއި ބާޠިލު ދީންތަކާއި ޙައްޤުމަގުން އެއްކިބާވެފައިވާ ފިކުރުތައް އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ އަޞްލަކީ އެކަން ހުއްދަ ނުވުމެވެ. އެއީ އޭގެ ފާސިދުކަމާއި ބާޠިލުކަމާއި، އޭގައިވާ ބުއްދިއާއި ފިޠުރަތާ ތަޢާރުޟުވާ ކަންތައްތަކާ އަދި އިސްލާމްދީނާ ފުށުއަރާ ކަންތައްތައް މީސްތަކުންނަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް މެނުވީއެވެ. އެގޮތުން އެކަންކަން މީސްތަކުންނަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެފަދަ ތަކެތި އުނގެނޭ މީހަކު ވާންވާނީ ދީނުގައި ޘާބިތުވެހުރި، ފިތުނައާއި ޝުބުހަތަކުގައި ޖެހުމުގެ ބިރެއް ނެތް، ޙައްޤާއި ބާޠިލު ވަކިކުރަން އެނގޭފަދަ މީހަކަށެވެ. އަދި މިފަދަ […]