[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ވެކްސިންޖެހުން 1

ވެކްސިން ޖެހުމަކީ ހަށިގަނޑުގައި “އެންޓިބޮޑީސް” އުފައްދާދޭ ކަމެކެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން އޭގެ ޒާތުގައި ވެކްސިންއަކީ ބަލިޖައްސާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.