[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސަނާކިއުން 5

މުސްލިމުންގެ ޤާޟީންގެ ގާތަށް ސަނާކިޔުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅާދިއުމަށް މަޝްހޫރު މީހަކު އައުމުން، އެފަދަ މީހެއްގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ރައްދުކުރައްވައެވެ. ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ޝާޢިރުންގެ ޙާލަތަކީ މިއީއެވެ. އެހެންކަމުން ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ. “ޝާޢިރަކު އަޚެއްކަމުގައި ނަހަދާށެވެ. ފަހެ، އޭނާ އުޖޫރައަށް ތިބާއަށް ސަނާކިޔާނެއެވެ. އަދި ހިލޭ ތިބާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރާނެއެވެ.” އެބަހީ: ތިބާއަށް ސަނާކިޔާފައި އެކަމަށް އަގު ނަގާނެއެވެ. ނަމަވެސް ތިބާއަށް ފުރައްސާރަކުރާކަމުގައިވާނަމަ އަގަކާނުލާ އެކަން ކުރާނެއެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ބައެއް ޝާޢިރުން މީހުންނަށް ސަނާކިޔުމުގައި […]