[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 47

ފަހެ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަނބީންގެ މެދުގައި ހިނގާ މިކަހަލަ ކަންކަން އަބުއިކުރައްވައި މައްސަލަ ހޫނު ކުރެއްވުމުގައި ބަދަލުގައި އެކަންކަމަކީ މަޖާ، ސަމާސާ އަދި އުފާވެރި ކަންކަން ކަމަށް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ބަދަލުކޮށްލައްވާލެއް ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ صلى الله عليه وسلم ގެ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ކަންކަން ޙައްލުކުރައްވާލެއް ފުރިހަމަކަން މިފަދަ ޙަދީޘްތަކުން ފެނިގެން ދެއެވެ. އަދި ޢާއިޝާ رضي الله عنها އަކީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه […]

تَدْوِيْنُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ 53

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަމާނުގައްޔާއި ޞަޙާބީބޭކަލުންނާއި ތާބިޢީބޭކަލުންގެ ޒަމާނުގައިވެސް ޢިލްމު ލިޔެ ރައްކާކުރުން ކުރިއަށް ދިޔަކަން ޘާބިތުކުރެއްވުމަށް ޚަޠީބުލް ބަޣްދާދީވަނީ މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެކަލޭގެފާނުވަނީ ޢިލްމު ލިޔެ ރައްކާކުރެވުނު ގޮތުގެ ތާރީޚާ ބެހޭގޮތުން ދިރާސާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި ޙަދީޘްފުޅުތަކާއި ޚަބަރުތައް އެކަލޭގެފާނު ޖަމާކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުވަނީ، އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިން ވަޑައިގަތް ބޭކަލުން އެމައުޟޫގައި ލިޔުއްވާފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށްވެސް ޖަމާކުރައްވާފައެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ ސަލަފުންގެ ބޭކަލުން އެމައުޟޫގައި ޖަމާކުރެއްވިއިރު ތަފާތު ދެގޮތަކަށް […]