[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 45

މީގެ އިތުރުން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ނުގުތާއެއް މިތަނުގައި ޒިކުރުކޮށްލާނަމެވެ. އެއީ، ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޢާއިޝާ رضي الله عنها އާ އެކުގައި ވާދަ ޖެއްސެވުމަށްޓަކައި އާއްމު އެހެން މީސްތަކުންނާ ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގެންނެވިކަން މި ޙަދީޘްފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވެގެން އެބަދެއެވެ. އެހެނީ އެއީ، އެ ދެ ކަލުންގެ އަމިއްޔަ ޒާތީ ޙަޔާތުގެ ނުވަތަ “ޕަރސަނަލް ލައިފްގެ” ކަމެއް ކަމުގައިވާތީ އެވަނީ އެހެން މީހުންނަށް ނުފެންނާނޭހެން އެކަން ކުރައްވާފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުއަށް […]

މުޞީބާތްތަކަށް ކެތްތެރިވުން 2

މުޞީބާތްތައް މެދުވެރިވާނީ ޤަޞްދުކޮށްގެން އުޅުނު ގޮތާ ޚިލާފަށެވެ. އަދި އެދޭ އެދުންތަކާ ދެކޮޅަށެވެ. އެކަކަށްވެސް މިދުނިޔަ ސާފުކަންމަތީގައި ނުއޮންނާނެއެވެ. އެއީ ކިތަންމެ ބޮޑު މިންވަރެއް ޙާޞިލުވިކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ» [رواه البخاري] މާނައީ: “ﷲ ތަޢާލާ މީހަކަށް ހެޔޮގޮތް އިރާދަކުރައްވާނަމަ އެމީހަކަށް މުޞީބާތް މެދުވެރިކުރައްވައެވެ.” ޒަމާންތައް ފާއިތުވާ ވަރަކަށް ނިޢުމަތާއި އިމްތިޙާނުތަކުގެ ދެމެދުގައި ބަދަލުވަމުން އިންސާނާ ކުރިއަށް ދެއެވެ. އިބްނުލް ޤައްޔިމު […]