[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 44

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަބަލުންނާ އެކީ ކުޅެ ހެއްދެވިއެވެ: އެއްފަހަރަކު ޢާއިޝާ رضي الله عنها އާ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އާ އެކުގައި ދަތުރެއްގައި ނިކުމެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެއީ، އެކަމަނާ ހަށިގަނޑުން ހިކި ޖާރިއާއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އިރެވެ. ފަހެ، ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގާފިލާގެ މީސްތަކުން ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށް އަމުރުފުޅު ކުރެއްވުމުން އެބައިމީހުން އެދެކަލުންނާ ދުރަށް ކުރިއަށް ޖެހުނެވެ. އެހިނދު ނަބިއްޔާ صلى الله عليه […]

ފޮތް: އިސްލާމީ ޤައުމެއްގައި ބުދު ބެހެއްޓުން

ބުދުތަކަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ޝިރުކު ކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް ޤަދީމީ ޒަމާނުއްސުރެ އިންސާނުން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކޮށް، އެއިލާހަށް އެކަނި އަޅުކަން ޚާލިޞްކުރާ މުވައްޙިދުން ދަނީ ބިން، އެބުދުތަކުން ސާފުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.  މިކަމާހުރެ ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައިވެސް މުޝްރިކުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ހިތާމަކުރަމުންނެވެ. ހިތާމަޔަކީ މި ގޮވެލިތަކުގައި ﷲ އަށް އީމާންވާކަމަށް ދަޢުވާކުރާ މުސްލިމުންވެސް ޖެހިގެން އުޅޭކަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަހުން އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ޝިރުކު ކުރާނޭ ބުދުތަކެއް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ […]