[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 37

  ހަމަ އެގޮތަށް، ފިރިމީހާ ބަލިވުމުންވެސް އެފަދައިން ކަންކުރާ އަންހެނުންވެސް މަދުންނަމަވެސް އުޅެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މިޒަމާނުގައި، ގެއިން ބޭރުގައި ހިލޭ ފިރިހެނުން އެކީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި މިކަން އިތުރުކަން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ. ފިރިމީހާ ގޭގައި ބަލިވެ އޮންނައިރު އަނބިމީހާ އުޅޭނީ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ކަމުގައި ބުނެ، އޮފީހުގެ ބޮޑު މީހާ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް މުވައްޒަފަކާ އެކީގައި ކޮފީޝޮޕެއްގައި ކޮޕީ ބޯށެވެ. ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ރެއްޓޯރެންޓެއްގައި ފުރެޝް ޖޫހެއް ބޯށެވެ. ނަމަވެސް ނަބިއްޔާ صلى الله […]